eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Historie školy

z dokumentů, které se dochovaly: složka spisů Okresního úřadu ve Frývaldově z r. 1938; matrika a kronika školy, která je vedena od r. 1945 
 
Historie školy začíná v roce 1938, kdy byly na komisi Okresního úřadu ve Frývaldově předloženy plány na výstavbu nové obecné a měšťanské školy v Dolní lipové. Projekt vyšel z kanceláře frývaldovského stavitele Ing. Adolfa Grögera. Škola byla dokončena nákladem 3 240 000 korun v roce 1941 a sloužila německému obyvatelstvu obce. O průběhu výstavby, zahájení výuky a průběhu výuky v letech válečných nejsou k dispozici žádné písemné materiály. Teprve až při návštěvě obce německých občanů-prvních žáků této školy bylo jimi potvrzeno, že výuka byla skutečně zahájena v roce 1941.

Česká matrika a kronika školy byla vedena od roku 1945/1946. Údaje, uvedené v prvních dvou letech, jsou poněkud nejasné – na jedné straně uvádějí že „...školní rok 1945/1946 byl na nově založené první české měšťanské škole zahájen 17. září 1945. Česká měšťanská škola byla umístěna na Němci vystavěné škole...“ a doložená fotografie v kronice ukazuje tuto školní budovu. Na straně druhé je ve školní kronice z roku 1946/1947 uvedeno „...v důsledku přírůstku žactva Místní školní rada požádala Zemskou školní radu v Ostravě o přeměnu bývalé německé měšťanské školy na školu s českým jazykem vyučovacím...“ „...Povolení bylo vydáno a doručeno 17. září 1946. V té době již velmi silně přibývalo žáků a škola měla nedostatek učitelů.“

O tom, že situace nebyla snadná, vypovídají další záznamy ve školních kronikách. Do českých tříd chodily také děti německých spoluobčanů a ty měly značné jazykové potíže. Část měšťanské školy byla stále pro nedostatek učitelů dislokována ve Frývaldově. Ve školním roce 1946/1947 bylo ve škole celkem 86 žáků. Škola se již tehdy zapojila do společenského života obce, bylo zřízeno Rodičovské sdružení pod vedením pana Filipa Chasáka, předsedou Místní školní rady byl pan Alois Podroužek. Byly obnovovány organizace Junáka, Sokola a dalších spolků, které za okupace zanikly. Žákovská samospráva organizovala Týdny čistoty, výzdobu školy, sběr odpadových surovin, úpravu okolí školy i pomoc při výstavbě. Bylo organizováno také stravování žáků, zvláště přespolních (paní učitelkou Brigitou Arnoštovou a ženou tehdejšího školníka, paní Korčákovou). Velkými událostmi v tehdejší době bylo také přidělování vařeného kakaa z dodávek americké armády (UNRA). Kroniky také vypovídají o mimořádných událostech, které jsou z dnešního hlediska úsměvné – návštěvy filmových představení, prohlídkách chrupu apod.

Prvními českými učiteli v poválečném období byli ředitel Alois Krejčí, Albín Řeháček, Jaroslav Arnošt, Brigita Arnoštová, Květoslava Opletalová, katolický farář páter Antonín Rucký a evangelický farář Jaroslav Choděra.

22. února 1947 ve 4 hodiny 30 minut vypukl na střeše školy požár, který byl způsoben neopatrností při rozmrazování zamrzlého potrubí ústředního topení – vzniklá škoda byla 445 000 korun, která byla jen částečně uhrazena z pojištění. Velkým úsilím občanů i pomocí starších žáků byla škola brzy opravena. Dobové fotografie pořizoval většinou pan učitel Arnošt.

Organizace školy doznala výraznějších změn od školního roku 1951/1952. Národní a střední škola byly sloučeny do jednotné devítileté školy. Škola v Lipové měla v té době již 14 tříd. Ředitelem v té době byl pan Josef Šteflovič, od roku 1952 učily na škole paní učitelky Marie Pivná a Olga Machovcová, provdaná Jungwirthová. V roce 1953/1954 začal své působení na škole učitel pan Jaroslav Vejmelka (pozdější ředitel) se svou manželkou, oba zde působili dlouhá léta. Od tohoto roku byla opět zavedena osmiletá školní docházka. V tomto roce měla škola 408 žáků a proto bylo nutné vyučování organizovat na směny.

Přelomovým rokem se potom stává školní rok 1960/1961, kdy začíná opět devítiletá školní docházka a žáci dostávají zdarma učebnice a školní potřeby.

V roce 1985 byla dokončena přístavba školy – druhá budova, která se stavěla v tehdejší akci Z stavebním systémem KORD. Bylo to ale již v době, kdy postupně začal klesat celkový počet žáků školy, ale i tak tato akce byla vcelku významná proto, že škola získala vybavená pracoviště pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu.

Po listopadové revoluci v roce 1989 nastávají další změny v historii školy – postupná autonomie ve volbě vzdělávacích programů a jejich alternativách, která klade a zvyšuje postupně nároky a odpovědnost za jejich realizaci na všechny pedagogické pracovníky. Na tomto místě historie školy z hlediska náročnosti a odpovědnosti pedagogů měli své významné postavení učitelé manželé Bedřich a Anna Damkovi. Současně také začínají změny ve financování provozu a chodu celé školy. Od roku 1993 se stala škola právním subjektem jako příspěvková organizace, zřizovatelem školy se stala obec Lipová-lázně. Od 1. ledna 2003 rozhodnutím Obecního zastupitelstva a vydáním dodatku ke zřizovací listině byla k Základní škole připojena dvě odloučená pracoviště – jednotřídní mateřská škola Lipová-lázně čp. 185 se svojí školní jídelnou a dvojtřídní mateřská škola Lipová-lázně čp. 656 se svojí školní jídelnou.

V rámci profilace školy byla na škole postupně od roku 1993 zaváděna výpočetní technika, postupně od využití v administrativě až po současný stav – vybudování školní počítačové sítě s vybavenou učebnou, která je maximálně využívána jak v rámci výuky žáků školy, tak i ve vzdělávání pedagogických pracovníků i veřejnosti. Od školního roku 2003/2004 v rámci vzdělávacího programu Základní škola byla zavedena rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky pro žáky 6.-9. ročníku. Celá tato oblast výuky a využití výpočetní techniky byla od počátku velice podporována obecním zastupitelstvem a celou řadou sponzorů.

Od roku 2003 probíhá postupná rekonstrukce školy. Obě budovy dostaly novou fasádu, na přístavbě vznikla sedlová střecha a novotou září i školní kuchyně. V roce 2005 odešel do důchodu p. ředitel Jaroslav Tušer, který školu vedl od roku 1991. V tomtéž kalendářním roce se jednotřídní MŠ 185 změnila na dvojtřídní. V roce 2006 byla zkolaudována kompletní přestavba tělocvičny. V plánu je také sportovní areál, ale jeho realizace závisí na možnosti získání finančních prostředků.

V důsledku velkého úbytku dětí v mateřských školách se MŠ 185 od 1. září 2008 vrací do jednotřídní podoby. U školy vyrostla nová Učebna v přírodě a celý areál školní zahrady bude postupně přebudován na Centrum ekologické výchovy.

Díky spolupráci s Dr. Haukem, geologem vlastivědného muzea v Jeseníku, je v plánu v areálu školy expozice Geologie Jesenicka a expozice artefaktů ze zanikajících kamenných mostů na Jesenicku.
hlavickahlavickaNačítám