eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Jak „děláme“ environmentální výchovu?

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) má na naší škole tradici od roku 2004. Vytvořili jsme Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ve kterém jsme stanovili takové výchovné, vzdělávací, rozvojové a organizační cíle a strategie, které respektují charakter naší školy a možnosti žáků. EVVO jsme koncipovali tak, aby postihla co nejširší problematiku vztahu člověka a životního prostředí.

Environmentální výchova

Hlavní úkoly:

  • uplatňování ekologických aspektů ve vzdělávání a výchově žáků
  • materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO
  • postupná ekologizace provozu školy
  • zapojení do ekologických projektů a soutěží
  • rozvoj mimoškolních aktivit zaměřených na EVVO
  • spolupráce s různými subjekty
  • další vzdělávání učitelů v oblasti EVVO
  • prezentace činnosti

 

Průřezová témata environmentální výchovy jsou integrována do většiny předmětů na 1. i 2. stupni. Na každý školní rok připravujeme plán EVVO.

Environmentální výchovaPostupně vybavujeme školu pomůckami, publikacemi a metodickými materiály. Žáci mají k dispozici učebnu EVVO a ekokoutek, díky finanční pomoci obecního úřadu jsme zřídili učebnu v přírodě.

Třídíme odpad, sbíráme starý papír, pokračujeme ve sběru drobného nefunkčního elektrozařízení, úsporných zářivek, výbojek a LED diodových žárovek. Ve škole byly nainstalovány úsporné zářivky a bezdotykové baterie. Na školní zahradě využíváme kompostéry.

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Recyklohraní. Vytváříme vlastní celoroční i krátkodobé projekty (Školní projekty pro 1. stupeň, Les, Den vody, Den Země, atd.). Do školních projektů se v určité míře od školního roku 2016/2017 zapojí i 2. stupeň. Každoročně se účastníme přírodovědných soutěží v rámci okresu i kraje a naši žáci se mohou pochlubit mnoha úspěchy.

Naše škola získala ve školním roce 2008/2009 a 2009/2010 prestižní titul Zelená škola Olomouckého kraje.

Environmentální výchovaPrvky environmentální výchovy jsou zařazovány na kurzech cykloturistiky, vysokohorské turistiky a vodáckém výcviku, na cvičeních v přírodě, výletech a pobytových akcích.

Mezi naše nejvýznamnější partnery patří Obecní úřad v Lipové-lázních, který finančně i materiálně podporuje naše projekty. Společnost Obecní lesy, s.r.o. nám umožňuje využívat chatu na Pomezí s přilehlým obecním rybníkem. Spolupracujeme také s mnoha neziskovými organizacemi a centry ekologické výchovy a využíváme jejich nabídky programů a seminářů pro žáky i učitele.

Věnujeme se také charitativní činnosti - Vánoční výstava, adopce zvířete v ZOO Olomouc, CPK Chrpa, Fond Sidus, Člověk v tísni.

Výsledky naší práce prezentujeme na výstavách ve škole i v obci, na webových stránkách školy, v místním i regionálním tisku. Své názory, komentáře a výstupy z vyučování publikují žáci ve školních časopisech Kaštánek, Sněženka a Jablíčko.

Environmentální výchovaEnvironmentální výchova 

Více o environmentální výchově na naší škole najdete v sekci Environmentální výchova

hlavickahlavickaNačítám